search
Cloudfresh – Podmínky používání

Podmínky používání

Podmínky používání platformy Cloudfresh

 

Dohoda byla zveřejněna: 02.12.2022

Aktuální vydání: 02.12.2022

Cloudfresh je mezinárodním partnerem Google Premier Partner, Zendesk Premier Partner, Asana Solutions Partner a GitLab Open Channel Partner. Od roku 2017 se specializuje na implementaci, migraci, správu a školení cloudových řešení. Společnost Cloudfresh přistupuje k požadavkům svých klientů s náležitou odpovědností a zaručuje profesionální přístup v každé fázi práce bez ohledu na rozsah podnikání klienta.

Před používáním služeb a přístupem k produktům si pečlivě přečtěte tyto podmínky používání platformy.

 

1. Definice a pojmy

1.1. “Cloudfresh” – Cloudfresh Central Europe s.r.o., IČO: 08812519 , se sídlem Slezská 1306/80, Praha 3 Praha 130 00 CZ, poskytující Služby prostřednictvím Platformy, v souladu s těmito Podmínkami používání (dále jen “Společnost” ).

1.2. “Platforma” – webové stránky, https://cloudfresh.com/ , jejich obsah a odkazy na tyto webové stránky.

1.3. “Zástupce” –  zaměstnanec Společnosti, oprávněná osoba komunikující s Klientem jménem Společnosti.

1.4. “Klient” –  osoba, která vyplnila příslušný formulář na Platformě a/nebo zakoupila Produkt, Balíček produktů nebo si objednala Službu a zaplatila za ni.

1.5. “Služba” –  služby poskytované Společností. Seznam služeb poskytovaných Společností si můžete prohlédnout v sekci “Služby” výběrem požadovaného produktu.

1.6. “Balíček služeb” – tarifní plány Služby, které jsou nejvhodnější pro úspěšné zahájení používání Produktu.

1.7. “Produkt” je softwarový produkt obsahující samostatné služby, které si můžete prohlédnout prostřednictvím Platformy v sekci “Produkty”.

1.8. “Balíčky produktů” – softwarové produkty a hardware umístěné v sekci “Cloud Store”, které lze zakoupit prostřednictvím platformy.

1.9. “Události” – události a webové semináře nabízené k účasti na Platformě.

1.10. “Návštěvník” – osoba, která vyplnila příslušný registrační formulář pro účast na akci.

1.11. “Přednášející” – osoba, která má odpovídající úroveň znalostí a povědomí v určitém oboru činnosti a chce se o tyto znalosti podělit s návštěvníky akce.

1.12. “Akceptace” – poskytnutí úplného a bezpodmínečného souhlasu s uzavřením této smlouvy v plném rozsahu ze strany klienta nebo návštěvníka, aniž by strany podepsaly písemné vyhotovení smlouvy.

Výše uvedené pojmy a definice mohou být použity v jednotném i množném čísle v závislosti na kontextu příslušného ustanovení této smlouvy.

 

2. Podmínky

2.1. Společnost umisťuje tuto Veřejnou smlouvu o poskytování služeb (dále jen “Podmínky užívání” , “Pravidla” nebo “smlouva” ) na webové stránky https://cloudfresh.com/ a na   . Tato smlouva je Veřejnou nabídkou (Pravidla) a v případě Akceptace níže uvedených Pravidel se každá způsobilá fyzická nebo právnická osoba využívající Platformu zavazuje plnit a dodržovat ustanovení těchto Pravidel.

2.2. Pokud klient nebo návštěvník nesouhlasí s ustanoveními těchto Podmínek používání zcela nebo zčásti nebo nemá dostatečnou právní způsobilost k používání Platformy nebo Služeb / Produktů, musí je přestat používat a opustit Platformu.

2.3. Společnost se zavazuje poskytovat Služby a/nebo přístup k Produktu za podmínek a způsobem stanoveným touto smlouvou, a to na základě objednávky učiněné Uživatelem prostřednictvím Platformy, a Uživatel se zavazuje za Službu a/nebo přístup k Produktu zaplatit a spotřebovat je v plné výši.

2.4. Společnost garantuje a zavazuje se poskytnout služby a/nebo přístup k produktu všem klientům po zaplacení v souladu se zvoleným balíčkem služeb / produktem (jeho službou).

2.5. K uzavření této smlouvy dochází bezvýhradným přijetím této smlouvy Klientem nebo Návštěvníkem bez jakýchkoli výjimek, změn nebo výhrad, tj. formou Akceptace podmínek této smlouvy Klientem nebo Návštěvníkem, po zaplacení Služby a/nebo přístupu k Produktu (jeho službě), nebo po vyplnění příslušného registračního formuláře na Akci (pro Návštěvníky). Uzavření této smlouvy s Přednášejícím je provedeno bezpodmínečným přistoupením Přednášejícího k této smlouvě, tj. akceptací podmínek této smlouvy ze strany Přednášejícího, přijetím účasti Přednášejícího na Akci. Další námitky Objednatele, Návštěvníka proti udělení souhlasu tímto způsobem zbavují Společnost jakékoliv odpovědnosti za neplnění podmínek této smlouvy.

2.6. Tato smlouva se uzavírá v místě sídla společnosti.

2.7. Místo poskytování Služeb a/nebo přístupu k Produktu je online (vzdálené), na internetové adrese https://cloudfresh.com a subdoménách.

 

3. Postup pro získání přístupu ke službám / produktům

3.1. Pro získání Služby nebo přístupu k Produktu (jeho konkrétní službě) musí Klient vyplnit příslušný formulář na Platformě a uvést v něm potřebné údaje. Po vyplnění příslušného formuláře Zástupce osloví Klienta s využitím údajů uvedených ve formuláři, aby mu poskytl další informace týkající se Služby a/nebo Produktu.

3.2. Prostřednictvím přímé online komunikace zástupce společnosti a klient přesně určí, jakou službu a/nebo produkt klient potřebuje.

3.3. Pokud se Zástupce a Klient dohodnou, že Klient službu potřebuje, vystaví Zástupce Klientovi příslušnou fakturu k její úhradě v souladu s bodem 5 této smlouvy.

3.4. Pokud se Zástupce a Zákazník dohodnou, že Zákazník požaduje Produkt, který není Balíčkovým produktem z Cloud Store, je Zákazníkovi poskytnut přístup k vybranému Produktu na zkušební dobu používání v souladu s článkem 4 této smlouvy.

3.5. Pokud se Zástupce a Klient dohodnou, že Klient potřebuje Balený produkt, zaplatí Klient za takový Balený produkt postupem uvedeným v bodě 5.2 této smlouvy.

3.6. Společnost zahájí poskytování služby vybrané klientem po obdržení platby od klienta v souladu s bodem 5.1 této smlouvy.

3.7. Klient se zavazuje poskytnout při vyplňování příslušného formuláře spolehlivé, úplné a přesné informace. Společnost neodpovídá za správnost a spolehlivost informací poskytnutých Klientem při vyplňování příslušného formuláře.

3.8. Od okamžiku vyplnění příslušného formuláře na platformě klient souhlasí s tím, že jeho údaje budou použity v souladu s těmito Podmínkami používání a

 

4. Zkušební období

4.1. U některých produktů, které nejsou balíčkovými produkty z obchodu Cloud Store, může být stanovena bezplatná zkušební doba. Počet dní bezplatného zkušebního období používání Produktu je uveden na Platformě po výběru konkrétního Produktu a jeho samostatné služby. Současně může být poskytnuta bezplatná zkušební doba používání ve vztahu k některým Produktům a je předmětem komunikace mezi Zástupcem a Klientem.

4.2. Oznámení o ukončení bezplatného zkušebního období je klientovi poskytnuto přímo v rámci produktu, který klient používá.

 

5. Náklady a postup výpočtu

5.1. Cena balíčků služeb je uvedena na platformě. Pokud cena příslušného Balíčku služeb není uvedena na Platformě, dohodne se na ceně takové Služby Zástupce osobně s Klientem s ohledem na jeho potřeby. Po vzájemném potvrzení příslušného Balíčku služeb Klientem a Zástupcem vystaví Zástupce Klientovi fakturu, která je splatná.

5.2. Pokud si klient zvolí balíčkový produkt, zaplatí za něj některým ze způsobů nabízených platformou. Online platba na Platformě se provádí prostřednictvím platební služby Revolut. Zaplacením Balíkového produktu Klient souhlasí s Platebními a dodacími podmínkami .

5.3. Po ukončení bezplatného zkušebního období jím vybraného Produktu se platba za tento Produkt provádí v souladu s pravidly a tarify vybraného Produktu.

5.4. Společnost má právo kdykoli změnit cenu balíčků služeb zveřejněním nových cen na Platformě v příslušné sekci. O změně ceny Balíčků služeb bude Společnost Klienty informovat.

5.5. Cena Služby, Produktu nebo Balíčku produktů nezahrnuje bankovní poplatky a provize platebních systémů a hradí ji Klient sám. Klient bere na vědomí, že případné další provize mohou být strženy z jeho bankovního účtu při provedení platby.

5.6. Služba nebo Balený produkt jsou uhrazeny po připsání dlužné částky na účet Společnosti.

 

6. Postup při přijímání služeb

6.1. Poté, co klient zaplatí za službu, zahájí společnost poskytování služeb a přistupuje ke klientovi individuálně.

6.2. Klient obdrží Službu ve výši stanovené zvoleným a zaplaceným Balíčkem služeb. 6.3. Klient může zjistit jakýkoli dotaz týkající se procesu úhrady a obdržení Služby tak, že se obrátí na Společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 16 těchto Pravidel nebo prostřednictvím online chatu na Platformě.

 

7. Postup při provádění akcí

7.1. Přístup k akcím a webinářům

7.1.1. Společnost nabízí každému návštěvníkovi možnost účastnit se Událostí nebo možnost prohlédnout si minulé Události online každému jednotlivci, který navštívil Platformu.

7.1.2. Seznam nadcházejících a minulých akcí naleznete v sekci ” Webináře a akce”.

7.1.3. Události lze pořádat online i offline.

7.1.4. Aby se osoba mohla zúčastnit budoucí Události, musí projít registračním postupem vyplněním příslušného formuláře na Platformě nebo na jiném zdroji Společnosti a uvést všechny potřebné údaje. Uvedené údaje budou použity a zpracovány v souladu s pravidly Společnosti   .

7.1.5. Společnost doporučuje, abyste se před zahájením registračního procesu seznámili s podrobnými informacemi o nadcházející akci, zejména s tématem, které bude na akci probíráno, časem konání akce (s ohledem na časové pásmo), jazykem akce atd. Pokud se Návštěvník s informacemi o Události podrobně neseznámil, nenese Společnost vůči Návštěvníkovi odpovědnost v případě jakýchkoli nároků vůči Společnosti.

7.1.6. Poté, co osoba, která se chce zúčastnit Události, dokončí registraci, bude na její e-mailovou adresu, kterou uvedla při registraci, zaslána zpráva s odkazem na nadcházející Událost (v případě, že se Událost koná online), s adresou Události (v případě, že se Událost koná offline) a s dalšími informacemi o Události. Hodinu před začátkem příslušné Události zašle Společnost upomínku o konkrétní Události.

7.1.7. Po skončení Události může Společnost poskytnout prezentaci Mluvčího k dalšímu osobnímu a nekomerčnímu využití návštěvníkem.

7.2. Platba za akce

7.2.1. Účast na Akcích je návštěvníkům poskytována zdarma.

7.2.2. Přístup k minulým událostem uloženým na platformě je poskytován bezplatně.

7.3. Práva duševního vlastnictví k nahrávkám

7.3.1. Přednášející a Návštěvníci souhlasí s tím, že se seznámili s tím, že Společnost může fotografovat (pořizovat snímky obrazovky), pořizovat záznamy (zvukové i obrazové) celé Akce nebo její části, a to bez jakýchkoli omezení (dále jen “Záznam”), a že s tím souhlasí. Na fotografiích (snímcích obrazovky), nahrávkách (audio i video) může být zachycena podoba, hlas a další identifikační znaky osoby.

7.3.2. Společnost vlastní veškerá práva, vlastnická práva a podíly (včetně práv duševního vlastnictví) na Nahrávkách a všech modifikacích a odvozených dílech Nahrávek. Současně práva duševního vlastnictví k vlastním prezentacím Mluvčího, které budou jím použity během Akce, náleží výhradně Mluvčímu.

7.3.3. Přednášející a Návštěvníci souhlasí s tím, že Společnosti udělují celosvětovou, bezplatnou, výhradní, trvalou, neodvolatelnou, převoditelnou, sublicencovatelnou licenci k reprodukci Záznamu na Platformě s využitím videhostingu YouTube (nebo jiného), k vytváření odvozených děl, k přidávání vlastních obchodních názvů a/nebo registrovaných ochranných známek, k úpravám, změnám a jinému použití, analýze a využití Záznamů (včetně vytváření propagačních materiálů na základě Záznamu pro zveřejnění na různých sociálních sítích), a to v celém rozsahu nebo po částech, v jakémkoli formátu nebo médiu, které Společnost zná.

7.3.4. Návštěvník a přednášející se bezvýhradně vzdávají jakéhokoli práva na omezení použití jakéhokoli záznamu nebo jeho reprodukce. Současně platí, že užití nebo reprodukce Záznamů se provádí výhradně na základě vlastního rozhodnutí Společnosti. Společnost není povinna použít jakýkoli Záznam (včetně jakýchkoli identifikačních znaků nebo vyobrazení Návštěvníka a/nebo Mluvčího).

7.3.5. Obrázky nebo jiné identifikační znaky návštěvníků a Mluvčích se mohou objevit na nahrávkách přístupných neomezenému počtu osob (včetně internetu) a třetí strany mohou takové nahrávky ukládat, používat nebo šířit. Jakmile je Záznam veřejně dostupný a zveřejněný na Platformě prostřednictvím služby hostování videí YouTube, Společnost nemá žádnou kontrolu nad jakýmkoli použitím nebo neoprávněným použitím (včetně jakéhokoli šíření) Záznamu třetí stranou a není za něj odpovědná.

7.3.6. V souvislosti s použitím nebo jiným využitím Záznamů (včetně jakýchkoli identifikačních znaků nebo vyobrazení Návštěvníka nebo Mluvčího) se Návštěvník a/nebo Mluvčí bezpodmínečně vzdává jakýchkoli nároků týkajících se práv duševního vlastnictví, práv na zveřejnění, práv na ochranu soukromí a jakýchkoli dalších nároků nebo náhrady škody v souvislosti s takovým použitím nebo jiným využitím Záznamů.

7.4. Omezení odpovědnosti Společnosti během Událostí

7.4.1. Společnost, Zástupci a/nebo Mluvčí mohou během Událostí činit nebo poskytovat prognostická prohlášení týkající se jejích Služeb a/nebo Produktů, budoucího podnikání nebo finanční výkonnosti v souvislosti s tím, že Návštěvník obdrží Služby a/nebo bude používat Produkty. Slova jako “očekává”, “cíle”, “plánuje”, “může” a variace těchto slov a podobné výrazy označují výhledová prohlášení. Kromě toho jakákoli prohlášení, která se týkají nebo mohou týkat budoucích finančních výsledků, očekávaného růstu, trendů nebo jiných charakteristik budoucích událostí nebo okolností, jsou pouze výhledovými prohlášeními. Všechna taková prohlášení, která nejsou historickými fakty, vycházejí ze současných očekávání společnosti a podléhají identifikovatelným i neidentifikovatelným rizikům a skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit. V tomto ohledu nenese Společnost žádnou odpovědnost za případy, kdy se jakékoli ukazatele návštěvníka a jeho podniku po obdržení služeb a/nebo produktů liší od těch, které byly poskytnuty v průběhu akce. Společnost nenese odpovědnost za chybná rozhodnutí Návštěvníka týkající se příjmů nebo zisků, kterých může Návštěvník dosáhnout v důsledku Akce.

7.4.2. Účast návštěvníka na akci je zcela dobrovolná. Pokud Společnost neoznámí jinak, registrace na všechny Události probíhá podle pořadí příchodu a odchodu. Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění omezit počet návštěvníků Události, zrušit nebo ukončit registraci na Událost, zakázat jakémukoli návštěvníkovi účast na celé Události nebo její části a odepřít jakémukoli návštěvníkovi přístup k materiálům Události.

7.4.3. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy na sebe návštěvník akce přebírá veškeré riziko újmy na zdraví nebo škody na osobním majetku, která mu může vzniknout při účasti na akci, a tímto se vzdává veškerých nároků, které mohou vzniknout vůči společnosti.

7.5. Změny v činnostech

7.5.1. Společnost může kdykoli změnit kteroukoli událost. Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění návštěvníků kdykoli z jakéhokoli důvodu změnit program Akce (včetně změny celkového programu Akce nebo časového harmonogramu či obsahu, výměny mluvčího nebo zrušení kterékoli části Akce). Společnost neodpovídá a nenahrazuje Návštěvníkům žádnou škodu v případě jakýchkoli změn Akce (včetně změny celkového programu Akce nebo harmonogramu či obsahu, výměny Mluvčího nebo zrušení kterékoli části Akce).

7.5.2. Společnost nemůže zaručit přítomnost jakékoli třetí strany (mluvčích) na Akci ani to, že se uskuteční jakákoli plánovaná část Akce.

 

8. Práva a povinnosti společnosti

8.1. Hlavním úkolem společnosti je poskytovat služby klientům.

8.2. V případě porušení ustanovení těchto Pravidel ze strany Klienta má Společnost právo kdykoli omezit nebo přerušit poskytování Služby Klientovi, a to bez předchozího upozornění Klienta. V případě takového omezení nebo ukončení nenese Společnost vůči Klientovi žádnou hmotnou ani morální odpovědnost.

8.3. Společnost má právo zasílat na e-mailové adresy Klientů nebo osob, které vyplnily příslušný formulář a uvedly e-mailovou adresu Společnosti, Návštěvníků, uvedenou při registraci na Akci, zprávy, a to: organizačně-technické, informační, reklamní nebo jiné informace, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy České republiky.

8.4. Společnost má právo zpřístupnit důvěrné a osobní údaje Klienta a/nebo Návštěvníka třetím stranám v souladu s pravidly Společnosti.   .

8.5. Společnost má právo kdykoli jednostranně změnit tato Pravidla, a to buď v celém rozsahu, nebo jejich část. Společnost není povinna informovat Klienty o provedených změnách. Aktualizovaná Pravidla jsou zveřejněna na Platformě s uvedením data aktualizace.

8.6. Společnost se zavazuje dodržovat všechna ustanovení těchto pravidel.

8.7. Pokud dojde ke změně podmínek poskytování služby, společnost to oznámí klientovi. Oznámení bude zasláno e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem. V případě nemožnosti kontaktovat Uživatele nenese Společnost vůči Uživateli odpovědnost v souladu s podmínkami těchto Podmínek užívání a platnými právními předpisy České republiky.

 

9. Práva a povinnosti klienta a/nebo návštěvníka

9.1. V souladu s podmínkami těchto Pravidel se klienti a návštěvníci zavazují nepoužívat platformu, služby, produkty a nahrávky k účelům, které jsou zakázány těmito Pravidly nebo platnými právními předpisy.

9.2. Klient a návštěvník jsou povinni plně dodržovat podmínky těchto Pravidel a nepodnikat kroky směřující k destabilizaci provozu platformy / služeb / produktů / akcí.

9.3. Klient a Návštěvník jsou povinni seznámit se s těmito Pravidly, stejně jako se seznámit s informacemi týkajícími se Služeb / Produktů / Akcí na Platformě, s ohledem na změny a dodatky těchto Pravidel.

9.4. Klient a Návštěvník jsou povinni neporušovat ustanovení těchto Pravidel, jakož i dodržovat zákonná práva a zájmy Společnosti.

9.5. Klient a Návštěvník nesmí kopírovat, měnit nebo šířit žádné informace o Společnosti, které se dozvěděli v důsledku využívání Služeb a/nebo účasti na Akcích.

9.6. Klient a Návštěvník mají právo upozornit Společnost na porušení těchto Pravidel a/nebo právních předpisů České republiky.

9.7. Kromě výše uvedených ustanovení se klient a návštěvníci zavazují:

– nepodnikat žádné kroky, které by způsobily nebo mohly způsobit (podle uvážení společnosti) nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení infrastruktury platformy;

– nezasahovat nebo se nepokoušet zasahovat do řádného fungování platformy, služby nebo události;

– neobcházet ani se nepokoušet obcházet jakákoli opatření, která může společnost použít k zabránění nebo omezení přístupu k platformě a/nebo službě;

– nepoužívat manuální nebo automatický software, zařízení nebo jiné procesy pro “skenování” nebo “pavouky” na jakékoli stránce Platformy;

– neprovádět žádné činnosti v rozporu s doporučeními a zásadami společnosti, nepoužívat softwarové viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které jsou navrženy nebo určeny k narušení, poškození, omezení nebo rušení provozu jakéhokoli softwaru, zařízení nebo telekomunikačního vybavení, nebo k poškození či získání neoprávněného přístupu k jakémukoli systému, datům, heslům nebo jiným informacím společnosti nebo třetí strany;

– nepoužívat platformu k phishingu a podvodným účelům;

– nedopustit se dalších nezákonných činností, včetně získání neoprávněného přístupu k důvěrným informacím, jejich šíření, nezákonného přístupu k počítačovým informacím, používání a šíření škodlivých počítačových programů;

– nedekompilovat, nedemontovat, neprovádět zpětné inženýrství ani se jinak nepokoušet odvodit jakýkoli kód Platformy, Služby a/nebo Produktu nebo základní myšlenky či algoritmy jakékoli části Platformy, Služby a/nebo Produktu (včetně, mimo jiné, jakéhokoli programu), s výjimkou případů, kdy příslušné zákony takové omezení výslovně zakazují;

– neupravovat, nepřekládat ani jinak nevytvářet odvozená díla z jakékoli části Platformy a/nebo Služby;

– nepoužívat žádné inteligentní systémy, roboty, scramblery nebo podobný sběr dat;

9.8. Klient a návštěvník mohou mít další práva a povinnosti stanovené těmito pravidly.

9.9. Klient a návštěvník se zavazují, že při používání platformy budou respektovat práva duševního vlastnictví autorů a dalších nositelů práv, jakož i práva duševního vlastnictví k nahrávkám.

9.10. Klient a Návštěvník se zavazují, že nebudou využívat obdržené Služby, Nahrávky ani žádné materiály (včetně prezentací) obdržené od Přednášejícího nebo jejich části ke komerčním účelům, tj. zavazují se, že nebudou Služby, Nahrávky ani žádné materiály (včetně prezentací) dále prodávat nebo šířit za úplatu.

 

10. Omezení odpovědnosti

10.1. Společnost, Klienti a Návštěvníci odpovídají za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

10.2. Společnost neodpovídá za nesprávné, nevčasné poskytování Služeb a za své závazky vyplývající z této smlouvy v případě, že Klient poskytne nepřesné nebo chybné informace, které Společnost potřebuje pro včasné a kvalitní poskytování Služeb.

10.3. Společnost neodpovídá za chyby a poruchy v provozu platformy / produktů, jakož i za ztráty, které klientům vznikly nebo mohou vzniknout v důsledku dočasného pozastavení provozu platformy / produktů.

10.4. Společnost neodpovídá za nesprávné fungování Výrobků, Balených výrobků a/nebo nesprávné poskytování Služeb, pokud poskytování Služeb závisí na správném fungování Výrobků.

10.5. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nenese Společnost žádnou odpovědnost za nesoulad funkčnosti Platformy, Služby, Produktů, Balíčků a/nebo Událostí s očekáváním Klienta, nesoulad funkčnosti s podmínkami popsanými na Platformě. Při používání Platformy, Služby, Produktů a/nebo Balíčkového produktu nemůže Společnost zaručit, že technické zařízení Zákazníka splňuje všechny požadavky, díky nimž bude funkčnost Platformy, Služby, Produktu a/nebo Balíčkového produktu fungovat bez jakýchkoli výpadků.

10.6. Společnost je zproštěna odpovědnosti za úplné nebo částečné nesplnění svých závazků, pokud je nesplnění důsledkem takových neovlivnitelných (vyšší moc) okolností, jako jsou: válka nebo válečné události, zemětřesení, záplavy, požár a jiné přírodní katastrofy, výpadky elektřiny nebo internetu, útoky virů, nestabilní provoz produktů, jejichž prostřednictvím mohou být Služby poskytovány, opatření státních orgánů. V případě zásahu vyšší moci o tom Společnost informuje Klienta zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím jiného způsobu komunikace s Klientem. Společnost obnoví poskytování Služeb bezprostředně po skončení okolností vyšší moci.

 

11. Práva duševního vlastnictví k platformě

11.1. Tato platforma je předmětem duševního vlastnictví a od svého vzniku patří Společnosti a je chráněna v souladu s mezinárodními smlouvami a úmluvami. Jakékoli kopírování informací, textů, obrázků, video nebo audio záznamů (včetně Nahrávek), jiných dat, ochranných známek a log, prvků Platformy bude vnímáno jako porušení autorských práv Společnosti a může být důvodem k soudnímu řízení s postihem porušitele v souladu s právními předpisy České republiky.

11.2. Název a loga platformy jsou identifikátory nebo ochrannými známkami společnosti. Nic v této smlouvě nebo na Platformě nelze vykládat jako udělení implicitní nebo podobné licence nebo práva na používání jakýchkoli ochranných známek, identifikátorů, log Společnosti zobrazených na Platformě a/nebo ve Službách bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

11.3. Používání platformy je povoleno pouze v rámci navrhované funkce. Jakékoli prvky, obsah, Záznamy zveřejněné na Platformě nesmí být použity jiným způsobem bez předchozího souhlasu Společnosti. Zakázané použití zahrnuje mimo jiné následující: reprodukci, kopírování, úpravu, další prodej, zveřejňování, šíření jakýmkoli způsobem atd.

11.4. Po účasti na akcích mohou návštěvníci obdržet prezentace od přednášejícího a doprovodné materiály. Použití, šíření, kopírování, vytváření odvozených materiálů, další prodej, nahrávání na jakékoli jiné internetové platformy a zdroje takto obdržených prezentací a/nebo materiálů je zakázáno. Takovéto nebo jiné podobné jednání bude vnímáno jako porušení autorských práv Přednášejícího a/nebo Společnosti a může sloužit jako podklad pro soudní řízení a stíhání porušitele v souladu s právním řádem České republiky.

 

12. Zásady shromažďování a zpracování údajů

12.1. Osobní údaje jsou součástí důvěrných informací a klienti, návštěvníci je poskytují výhradně dobrovolně a se svým souhlasem při používání platformy.

12.2. Společnost shromažďuje, uchovává a používá důvěrné informace v souladu s těmito pravidly a   Společnosti. Společnost přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů Klientů, Návštěvníků v souladu s postupem, který je obvykle používán k ochraně tohoto druhu informací ve stávajícím obchodním obratu.

 

13. Záruky

13.1. Přístup k platformě a/nebo službě je poskytován “tak, jak je”, “tak, jak je k dispozici”, nicméně společnost dělá vše, co je v jejích silách, a přijímá veškerá rozumně možná technická a právní opatření, aby zajistila bezpečné používání platformy a/nebo služby zákazníky.

13.2. Pokud bude některé ustanovení této smlouvy shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby tato smlouva zůstala plně platná a účinná, v plném rozsahu a podléhala dalšímu plnění. Nevyužití jakéhokoli práva jednou ze stran se nepovažuje za vzdání se dalších dodatečných práv podle této smlouvy. Pokud společnost nevymůže jakoukoli část této smlouvy, nepředstavuje to vzdání se práva společnosti na další vymáhání takové nebo jiné části této smlouvy. Nedodržení jakéhokoli ustanovení v konkrétním případě neznamená, že se společnost vzdala dodržování takového ustanovení v budoucnu.

 

14. Postup řešení sporů

14.1. V případě sporů nebo neshod souvisejících s těmito Pravidly, Společností a Klientem, vynaloží Návštěvník veškeré úsilí k jejich vyřešení jednáním v souladu s předsoudním postupem řešení sporů. Předsoudní postup řešení sporů je závazný.

14.2. Veškeré reklamace, návrhy a připomínky budou Společností posouzeny, pokud budou v písemné formě a zaslány na e-mailovou adresu Společnosti, a to: s@cloudfresh.com, do 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne odeslání dopisu Klientem nebo Návštěvníkem.

14.3. Pokud se spory nepodaří vyřešit jednáním, budou řešeny soudní cestou v souladu s platnými právními předpisy České republiky, kde má Společnost sídlo.

 

15. Postup pro provádění změn pravidel

15.1. V zájmu zlepšení fungování platformy může společnost provádět změny/doplnění těchto pravidel, aniž by o tom informovala zákazníky a návštěvníky. Dnem nabytí účinnosti nové verze Pravidel je den zveřejnění Pravidel na Platformě. Pro účely seznámení se s novými podmínkami je Zákazník povinen se s podmínkami seznámit alespoň jednou měsíčně a Uživatel je povinen se s podmínkami seznámit před zahájením registračního procesu na Akci.

15.2. Pokud Klient nesouhlasí s novou verzí Pravidel, nesmí používat Platformu a přestat využívat Službu a návštěvník se nesmí účastnit Událostí.

15.3. Společnost má právo převést platformu s veškerými službami a obsahem, včetně osobních údajů zákazníků a návštěvníků, na svého právního nástupce na základě smluv nebo z jiných důvodů. Převod a informování Uživatelů o takovém převodu se provádí v souladu s požadavky platných právních předpisů České republiky. Zároveň platí, že Zákazník nemůže převést svá práva a povinnosti na třetí osoby, s výjimkou předchozího písemného souhlasu Společnosti.

 

16. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy nebo služeb, kontaktujte prosím společnost na adrese: Slezská 1306/80, Praha 3 Praha 130 00 CZ .

V případě technických problémů se obraťte na následující e-mailovou adresu: s@cloudfresh.com.